G01
 
G02
 
G03
 
G04
 
G05
 
G06
 
G07
 
G08
 
G09
 
G10
 
GR

Το Yoloclub, αποτελεί ένα νέο χώρο νυκτερινής διασκέδασης στην περιοχή Αγ. Μαρίνα της Λέρου.
Ο χώρος επανασχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκαν ριζικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη αρχική κατάσταση.
Η σχεδιαστική αναδιαμόρφωση βασίστηκε στην παραδοσιακή νησιώτικη αισθητική, διατηρώντας αλλά και εξελίσσοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της.
Για την καλύτερη λειτουργικότητα του club, δημιουργήθηκαν 2 επίπεδα και επανασχεδιάστηκαν όλοι οι χώροι (μπαρ, booth dj, χώρο με σταντ, κοινόχρηστοι χώροι, βοηθητικοί χώροι και δόθηκε έμφαση στον διάδρομο κυκλοφορίας. Η πίστα χορού συνδέεται με τον διάδρομο κυκλοφορίας.
Όλες οι κατασκευές που δημιουργήθηκαν στο club έχουν γίνει κτιστά με κλήσεις ακολουθώντας παραδοσιακές εφαρμογές, την νησιώτικη καμπυλότητα και επενδύθηκαν με σπατουλαριστή τσιμεντοκονία. Η απόχρωση που κυριαρχεί είναι το λευκό.
Το dj booth ανυψώνεται 1m από το δάπεδο της πίστας του χορού, λειτουργώντας ως παρατηρητήριο και σαν χώρος πελατών από την έξω πλευρά μιας και διαθέτει εσοχή για τοποθέτηση των ποτών.
Απέναντι από το dj booth αναπτύσσεται ένας χώρος με κτιστά τραπέζια-πάσα που ανυψώνεται 0,60εκ από το υπόλοιπο δάπεδο του club και μπορεί να φιλοξενήσει και όρθιους πελάτες και καθήμενους. Εδώ οι ειδικής κατασκευής γλυπτικές επιφάνειες παραπέμπουν στα παραδοσιακά νησιώτικα μονοπάτια.
Το κτιστό μπαρ αναπτύσσεται στο κέντρο του μαγαζιού και μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες του club και από τις τρεις πλευρές. Όλες οι επιφάνειες του έχουν επενδυθεί με σπατουλαριστή λευκή τσιμεντοκονία.
Πίσω από το μπαρ δημιουργήθηκαν εσοχές για την τοποθέτηση των ποτών.
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της κατασκευής ήταν η οφθαλμαπάτη που δημιουργείτε ξεγελώντας τους θαμώνες και δίνοντας την αίσθηση ότι υπάρχει κλήση στο σημείο που τοποθετούνται τα ποτά ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται σε ευθεία γραμμή.
Στην οροφή τοποθετήθηκε μια κατασκευή που παραπέμπει σε γλυπτό που αιωρείται.  
Στον σχεδιασμό της εφαρμοσθήκαν αρχές της παραμετρικής σχεδίασης και σε συνδυασμό με το επαναλαμβανόμενο ασύμμετρο σχέδιο αναπτύσσεται σε μία επιφάνεια 100m2 και έχει τοποθετηθεί σε ύψος 2.60m το χαμηλότερο σημείο και 4m το ψηλότερο.
Οι μακριές στρογγυλεμένες άκρες της έχουν βαφτεί σε ανθρακί χρώμα και έχουν ντυθεί από led ταινία που συνδέεται με την κονσόλα φωτισμού, δημιουργώντας οπτικά εφέ και παίζοντας το ρόλο του κεντρικού φωτισμού.
Περιμετρικά της ειδικής κατασκευής στην οροφή έχουν τοποθετηθεί προβολείς που συνδυάζονται με τον φωτισμό που βρίσκεται στους υπόλοιπους χώρους του club.
Στον χώρο υποδοχής επιλέχθηκε ήπιος γραμμικός φωτισμός ενώ εξωτερικά το μαγαζί φωτίστηκε με φωτιστικά που εκπέμπουν μονές και διπλές στενές δέσμες.
Η επιγραφή του καταστήματος σχεδιάστηκε, κόπηκε και κατασκευάστηκε από λαμαρίνα και φωτίστηκε με κρυφό φωτισμό. Τοποθετήθηκε κάθετα σε μια εσοχή στην είσοδο του club και ενσωματώθηκε με ιδιαίτερο τρόπο στην όψη.

ENG

Yoloclub is a new nightlife area in the area of Ag. Marina of Leros.
The club was redesigned and radical changes made to the existing initial situation.
The design remodeling was based on traditional island aesthetics, maintaining and evolving its main features.
For the best functionality of the club, two levels were created and all the spaces (bars, booth dj, space with stands, communal areas, auxiliary areas and emphasis on the traffic corridor were redesigned.) The dance floor is connected to the traffic corridor.
All the constructions created in the club have been built with calls following traditional applications, the island curvature and were coated with a troweling cement mortar. The hue that dominates is white.
The dj booth is lifted 1m from the floor of the dance floor, serving as a watch and as a customer area on the outside, and has a recess for beverage placement.
Opposite the dj booth there is a room with built-in tables, which is raised 0.60cm from the rest of the club floor and can accommodate upright and seated customers. Here the specially constructed sculptural surfaces refer to the traditional island paths.
The built bar develops in the center of the shop and can serve the club's customers on all three sides. All its surfaces are covered with a spatulable white cement plaster.
Recesses were placed behind the bar for the placement of drinks.
A feature of this fabrication was the eyebrow that you create by cheating the patrons and giving the impression that there is a call at the point where the drinks are placed while in fact they are in a straight line.
On the ceiling was placed a structure that refers to a sculpture suspended.
In its design, principles of parametric design were applied and in combination with the repeated asymmetric design it develops on a surface of 100m2 and is positioned at a height of 2.60m the lowest point and 4m the tallest.
Its long rounded edges are painted in anthracite color and are dressed by a led strip attached to the light console, creating visual effects and playing the role of central lighting.
Perimeter of the special construction on the ceiling have been fitted headlamps that are combined with the lighting located in the rest of the club.
In the reception area, mild linear lighting was selected, while outside the shop was illuminated with lamps emitting single and double narrow beams
The store's inscription was designed, cut and made from sheet metal and illuminated with hidden lighting. It was placed vertically in a recess at the entrance of the club and was incorporated in a special way on the face.
  • Text Hover